Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Маркетинг

Описва контрагентите на компанията с подробна информация за контакти. Управление на маркетингови и промоционални пакети, фирмени анкети и проследяване на отношенията с контрагентите.

Продажби

ERP системата позволява да се съставят и изпращат търговски оферти, да се калкулира себестойност и да се дефинират схеми на плащане. Позволява също управление проектите на компанията, търговските поръчки и техните падежи, дневник на запитванията.

Производство

Включва възможности за дефиниране на машинния парк на предприятието, създаване на техническа специализация на изделията, типизиране на ресурсите, дефиниране на производствените процеси, планиране и отчитане на производствена програма.

Склад и движение на материали

Служи за следене на складовите наличности, въвеждане на информация за цените по доставчик, определяне на местата за крайно съхранение на ресурсите. Контрол на материалите и суровините, управление движението на артикулите и резервации на наличности.

Снабдяване

Управление на вътрешни заявки за доставка, осъществяване на поръчки и запитвания към доставчици и за отчет на входящи документи за покупки.

Сервиз

Дава възможност за управление, планиране на обработка и регистриране на входящи заявки. Подпомага управлението на поддръжката по абонаментни договори, както и отношенията с подизпълнители.

Човешки ресурси

Предоставя възможност за дефиниция на организационната структура на компанията – отдели, длъжности, служители. Подпомага управлението на правно-трудовите отношенията със служителите и системата за възнаграждение – комисиони, заплати и аванси, дивиденти, извънреден труд, удръжки, бонуси.

Логистика

Дефиниция на автопарка и шофьорите в предприятието. Планиране и отчитане на логистичната програма. Следи и координира комуникацията със спедиторите. Логистично управление на доставка на материали и готова продукция, движение до подизпълнители, командировки.

Финанси

Управление на входящи и изходящи парични потоци, касови и банкови разплащания, фактуриране.

Документи

Управление на документооборота, възможност за интеграция на всички документи с НАП, регистриране на всички документиращи служители и поддържане на общ списък на документите.

Настройки

Конфигуриране и настройка на системата.

Администрация

Определяне на системни потребители, нива на достъп, справки за регистрираните действия.

Персонален

Предоставя възможност за управление на личното потребителско съдържание и персонализация на системата.

Парични потоци
 
Вижте още полезна информация
Авансово плащане, депозит, капар
ERPКакво обикновено има в една ERP система? Какви модули?