Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Осчетоводяване

Определяне на обекти/записи от системата, които ще се осчетоводяват.

Дефиниране на сметкоплан и аналитичности за всяка сметка (например: 304->склад->артикул)

Дефинирането на правила за осчетоводяване:
- дефиниране на филтри на записите;
- дефиниране на проверки;
- дефиниране на осчетоводявания използвайки вече наличните сумите в записите;
- справка със записите, които не отговарят на нито едно правило;

Осчетоводяване:
- преглеждане на генерираните счетоводни статии преди да бъдат изпратени към счетоводен продукт;
- генериране на коригиращи транзакции на вече осчетоводени документи (когато е нужно);
- справка с транзакции за които няма правило и справка с коригиращи транзакции;
- изготвяне на файлове за осчетоводяване според избрания счетоводен продукт;
- обратно потвърждаване на осчетоводяването или отхвърляне на транзакциите;
- справка с отхвърлените транзакции с информация за причината за отхвърляне, генерирана от счетоводния продукт;
- възможност за повторно осчетоводяване на отхвърлени транзакции след отстраняване на причината за отхвърляне;
- маркиране на записи като ръчно осчетоводени или като неподлежащи на осчетоводяване;

Архитектура, позволяваща добавянето на поддръжка за нови счетоводни продукти.

Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Осчетоводяване
Осчетоводяване