Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Финанси

Управление и планиране на входящи и изходящи финансови потоци – плащания към доставчици, подизпълнители и други контрагенти; постъпления от клиенти, наематели, лизингови вноски и др.

Касови и банкови разплащания.

Следене на падежи и просрочия.

Изготвяне на периодични справки/писма за равняване на салда с доставчици/клиенти.

Специализирани интерфейси за покриване на задължения от клиенти и плащания към доставчици.

Плащания във валута, различна от тази на документа.

Приспадане на задължения.

Неразпределени парични операции – функционалност, позволяваща отразяване на оборота по каса/банка и по-късно уточняване на основанието. Особено удобно, когато има неизяснени постъпления по банковите сметки.

Детайлни права до каси/банки:
- право да намалява наличността – кредит;
- право да увеличава наличността – дебит;
- салдо;
- движение;
- анулиране на операция.

Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Финанси
Финанси