Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Статуси

Общо

Статус системата позволява на потребителя да конфигурира сам статуси на обектите и да дефинира зависимости между тях, имплементирайки по този начин съвсем основна бизнес логика в приложението си. Например, ако потребителят настройва статуси на обекта Поръчка, може да иска да посочи, че една поръчка не може да има статус Приключила, ако е Анулирана. Статусите са организирани в групи. Групата има функцията да покаже, че по едно и също време един запис може да има само един статус от тази група. Към един обект могат да бъдат дефинирани повече от една групи статуси, позволявайки по този начин да има повече от един статус. Например,,една поръчка може да има от производствена гледна точка статус Приключила, а от финансова – Неплатена. Така могат да се следят различни процеси в приложението.

Ограничения и проверки

За един статус могат да бъдат дефинирани ограничения от други статуси или от статуси на свързани обекти (например една поръчка не може да бъде платена, ако всичките й падежи не са платени). За всяко ограничение от друг статус (или такъв на свързан обект) може да се въведе следните ограничения:

 • да се е случвал;
 • да не се е случвал ;
 • да е текущ;
 • да не е текущ.

Допълнително могат да се въведат проверки, дефинирани при проектирането на системата и написани специално за бизнес обекта.

Права на достъп

Възможни са два типа права на достъп, като и двата са на ниво групи потребители:
 • право за смяна на статус – дефинира се коя група потребители може да сменя дадения статус;
 • право за редакция на запис в определен статус – дефинира се коя група потребители може да редактира запис в определен статус (например само технолози могат да редактират поръчка в статус „В производство”). Този статус може да бъде допълнително ограничен с условие за това потребител от коя група е сменил статуса:
  • винаги;
  • само ако потребител от същата група го е променил;
  • освен ако потребител от същата група го е променил;
  • ако потребител от изброени групи го е променил;
  • освен ако потребител от изброените групи го е променил.

Персонални статуси

Статусите могат да се дефинират като персонални. Това означава, че при промяна на статус трябва да се посочи потребител, на когото се „изпраща” записът. Оттам нататък само този потребител може да го редактира.

Отложена промяна на статус

Това е вид промяна, която забавя смяната на статуса с определено време, дефинирано по потребител.

Насрочена промяна на статус

Възможно е да се дефинира, че дадено време след промяната на посочен статус следва друг статус. Например, ако е необходимо контактите на някой клиент да се потвърждават през 2 месеца, може да се насрочи статус „За потвърждение”, който да се сменя 2 месеца след статус „Потвърден”.

История на промяната

При дефиниране на статус към даден обект Елемент автоматично създава свързан обект „История на статуси”. Той се записва в отделна таблица и съхранява информация за това кой потребител на коя дата какъв статус от коя група е променил.

Динамични характеристики

Това е система за разширяване на въвежданата информация на всеки запис. Позволява създаването на допълнителни характеристики към даден обект от клиента. Когато се наложи информацията за даден обект да бъде разширена с още характеристики, не са необходими специални умения – потребителят може да създава нови характеристики към всеки обект в системата и да ги настройва до последния детайл. Характеристиките се организират в групи. Функционалностите, които се дават по подразбиране, са:

 • дефиниране на името и типа на характеристиката;
  • число – положително, отрицателно или всички;
  • текст – свободен текст;
  • файл – дава възможност за качване на файлове към запис;
  • изображение – дава възможност за качване и преглед на качените вече изображения;
  • изброени стойности – дава възможност да се въведат точно определени валидни стойности за характеристиката така, че потребителят да може да избира от тях;
  • обект – връзка с друг обект;
  • дата.
 • дефиниране на интерфейсния елемент, който ще се използва;
 • дефиниране на стойност по подразбиране;
 • указване дали характеристиката се вижда в списък;
 • подреждане на интерфейса на формата;
 • дефиниране на зависимости от други характеристики – тази група се вижда само ако друга характеристика има определена стойност или изпълнява дадено условие. Например за клиенти, които са физически лица, искаме да попълваме ЕГН, данни за паспорта и т. н., докато за юридическите лица попълваме различни данни. Вместо да се дефинират по време на изработката на системата, тези характеристики могат да се дефинират от клиента по време на ползването на системата.
 • Нива на достъп

  Настройване на права на групи потребители и потребители за работа с приложението. Правата на достъп са дефинират на ниво групи потребители, като всеки потребител може да е в повече от една група и правата на отделните групи се събират. Правата се дефинират на няколко нива:

  • модули – могат да се спират права върху цели модули;
  • под-модули;
  • обекти и разширения;
  • действия на обекти – може да се разреши на дадена група само да редактира записите на даден обект, без да добавя, или да може само да преглежда записите, без да може да променя нищо.

  Отделна група права е персонална и се дефинира на ниво потребител. Тя разрешава да се посочат филтри по обекти. По този начин даденият потребител може да вижда само клиентите, които са юридически лица например. Съставянето на филтъра е изведено в потребителски интерфейс. Могат да се дефинират сложни филтри, да се използват логически оператори, комбинации и други. Потребителите са организирани в групи, като групите определят и ограничават това, което виждат потребителите. Към всеки потребител има парола, която се записва в кодиран вид. Потребителите могат да бъдат ограничавани по IP адрес, от който имат право да използват системата. Тази система се интегрира тясно със системата за статуси, върху които също има персонални права.

  Архивиране на записи

  Архивирането на записи е система, която позволява скриването на записи за нормална работа с приложението (например клиенти, които вече не са активни). Системата се включва изрично за дадени обекти и създава автоматично:

  • режим на списъка, при който се виждат само архивираните записи;
  • действия „Архивирай” и „Деархивирай”;
  • автоматичен филтър при избор на записи от този обект в друга форма само по неархивирани записи.

  Логове

  Всички действия, които потребителят прави в приложението, се записват и са достъпни за преглед. За всяка промяна може да бъде установено кой потребител я е направил.

  Чат

  Обмяна на съобщения между потребителите. Интегрирана система за съобщения между потребителите, сходна на широко използваните Instant Messenger приложения – ICQ, MSN Messenger и т. н.

  Кошче

  Система, която позволява изтрит запис да бъде върнат обратно или перманентно изтрит от системата.

  Заключване на записи

  Когато голям брой потребители имат право да работят с един и същи запис, съществува опасност двама или повече от тях да редактират записа по едно и също време. По тази причина Елементс предоставя системата за заключване – механизъм, който не разрешава редакцията на даден запис, ако той е отворен от друг потребител. При включване на опцията автоматично се създава свързан обект „История на заключване”. Той показва кой запис кога е бил заключен и от кой потребител. За екстрени ситуации (забравен включен компютър с отворена форма, прекъснат ток и др.) Елементс предоставя интерфейс за дефиниране на администратори на заключване към всеки обект – това са потребители, които могат да отключват записи без ограничения.

  Бележки

  Елементс има система за въвеждане на бележки към всеки запис. Тя дава възможност към всеки запис в системата да се въвеждат бележки от потребителите, като по този начин персонализира информацията за обекта.

  Профили

  Поради голямата степен на персонализация, която предлага Елементс, има система за управление и запазване на потребителските настройки. За всеки контрол, който предлага персонализация, Елементс осигурява единна платформа за съхранение и запис в профила на потребителя. Част от нещата, които се записват в профила, включват:

  • общи настройки:
   • цвят на приложението;
   • начални страници на приложението;
   • широчина на навигационната лента;
  • списъци – за всеки списък се съхранява:
   • филтриране ;
   • сортиране;
   • видими колони;
   • подреждане на колоните;
   • страница, на която се намира потребителя;
   • текущ потребителски списък;
  • форми:
   • разположение на табовете;
   • кои групи характеристики са на табове и кои не са;
   • коя е последната избрана опция за запис.