Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Комуникацията с потребителя се извършва посредством потребителски интерфейс (UI), а той, от своя страна, е разделен на интерфейсни елементи (или контроли). Интерфейсните елементи имат няколко цели:

 • обща организация на навигацията на потребителя в приложението – начини и средства потребителят да стигне до информацията и екраните, от които има нужда;
 • събиране на информация от потребителя с цел въвеждане на данни или изпълняване на действия от Имперо;
 • предоставяне на информация и контрол на потребителя върху начина на поднасяне и вида на информацията.

Тъй като уеб е все още технология за представяне на информация в текстов вид, Елементс използва технология, която разширява възможностите на браузъра, за да реализира по-интерактивен и функционален потребителски интерфейс, не толкова ограничен от възможностите на уеб.

Общ интерфейс на приложението

Потребителският интерфейс на Имперо се състои от навигационна част и работна част и позволява:

 • работа с много екрани едновременно;
 • бърз достъп до предварително запазени „любими“ екрани;
 • бърз достъп до информация за избрания запис:
  • дата и потребител, който е създал записа;
  • дата и потребител, който последен е редактирал записа;
  • дата и потребител, който е сложил записа в текущия му статус;
 • настройка на цветовата схема на приложението.

Списъци

Всички списъци дават възможност на потребителя за:

 • сортиране по всяка колона и комбинация от колони;
 • филтриране по всяка колона контекстно на типа данни в нея: според това какви данни се показват във всяка колона, тя има различен вид филтър: за текстовите колони – търсене, за датите и числата – интервал и т.н.;
 • добавяне и редакция на записи направо в списъка: можете да редактирате и добавяте записи, без да минавате през излишни екрани;
 • запазване на различни варианти на един и същи списък и зареждането им: можете да запазите начина, по който е филтриран, сортиран и подреден списъкът, и да го заредите отново, когато ви трябва;
 • контекстно меню на всеки ред;
 • показване и скриване на колони: можете сами да определяте кои колони са видими и кои не;
 • разместване на колони: можете да променяте поредността на колоните в списъка;
 • промяна на широчината на колоните;
 • показване на записите в групи;
 • показване на един или повече редове със суми.
 • запазване на всички настройки в потребителския профил, така че когато се върнете следващия път, списъкът ще изглежда така, както сте го оставили.

Добавяне и преглед на запис

Екраните за добавяне, редакция и преглед на записи показват информацията за записа, разделена по групи. Групите могат да бъдат размествани, затваряни така, че да се вижда само заглавието, или слагани на табове и обратно в основния екран. Поредността на групите също може да се променя.
Записът на данните може да бъде комбиниран с връщане в списъка, затваряне на формата, отваряне на форма за нов запис или отваряне на формата на следващия по ред запис.
Според типа на данните, които потребителят трябва да въведе, има няколко характерни типове полета:

Избор на запис

Полето за избор на запис е разширение на стандартното падащо меню в браузъра, което дава някои значителни подобрения и улеснения:

 • възможност за повече от една видима характеристика в падащото меню (колони);
 • дописване на текст в реално време (autocomplete);
 • търсене в списъка в реално време;
 • дървовидни списъци;
 • търсене по една или повече характеристики на записите в менюто;
 • избор от падащо меню или от стандартния списък на обекта;
 • достъп до бърза информация до основните данни на избрания запис;
 • бърз достъп до формата за добавяне на нов запис;
 • бърз достъп до пълния преглед на избрания запис.

Дата и час

Полето за избор на дата и час предлага стандартните вече функционалности при въвеждане на дата и час:

 • избор от дата от календар;
 • валидиране на въведения текст от потребителя;
 • допълване на непълна дата.

Форматиране на текст

За създаване и управление на форматиран текст Елементс разполага с WYSIWYG редактор със следните функционалности:

 • форматиране на текст: цвят, шрифт, bold, italic, underline;
 • форматиране на параграфи;
 • работа с таблици;
 • проверка на правописа;
 • работа със снимки и файлове;
 • копиране на текст и таблици от Microsoft Word, Microsoft Excel и PDF;
 • показване на специални символи в текста;
 • брой на символи и думи в текста;
 • шаблони.

Печат и имейл

Системата за печат не използва стандартния печат на браузъра. Разработени са специални екрани за печат, които, освен предварителния преглед, могат да дадат допълнителни опции и контрол на потребителя върху това, което се печата.
Елементс разполага с печат по подразбиране за всеки запис. Допълнително могат да се разработват HTML-базирани шаблони за печат, които могат да се редактират от администратора на системата.
Системата съхранява история за това кой потребител и кога е разпечатал или изпратил по имейл дадена информация.

Телефон

Специализирано поле за въвеждане на телефонен номер. Позволява както въвеждането на номера като текст, така и въвеждането на отделните компоненти (държава, град, телефонен номер и вътрешен номер) през отделен прозорец. Държавата и градът могат да бъдат както избирани от съответните обекти, така и записани като текст.

Календар

Календарът е специален интерфейс за попълване на данни по дати – например планирани количества на определена дата от даден продукт, които да се произведат.

Работа със снимки и файлове

Елементс разполага със специален екран за работа с картинки и файлове, които са организирани по групи/папки.

Графики

Елементс използва технологията на Microsoft Silverlight, за да предостави функционални и интерактивни графики.
Графики има за всяка справка в приложението, като потребителт може да си избере кои характеристики иска по хоризонталната ос и кои - по вертикалната.