Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

ERP представлява интегрирана софтуерна информационна система, която се грижи за планирането и управлението на всички ресурси в едно предприятие - планиране, бюджетиране и контрол на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната дейност. Въвеждането на такава система има за цел да обхване всички звена и бизнес процеси от живота на една компания.

Интегрирана система е тази, в която информацията се въвежда веднъж и без допълнителна обработка (в реално време) се отразява във всички модули и подсистеми, като става достъпна за всички потребители.

ERP замества традиционните счетоводни, складови, маркетингови и т. н. информационни системи, като ги обединява в единна, унифицирана програма, разделена на взаимно свързани модули според отделните сектори в едно предприятие. Основното й предназначение е да автоматизираа управлението и отчетността.

Повечето системи от този тип позволяват имплементацията на отделни модули, покриващи един или повече бизнес процеси.